ALGEMENE INFORMATIE VAN DE STICHTING

Naam stichting

Adres

Telefoon nummer

RSIN nummer

Kvk nummer

Rekening nummer

 Stichting Kinderen van de voedselbank/KvdV-Nederland

De Overmaat 36,6831 AH Arnhem

0488-412714

8531.90.240

58806024

NL 17 RBRB 0845 2512 28

Naam stichting

Stichting Kinderen van de voedselbank/KvdV-Nederland

Adres

De Overmaat 36,6831 AH Arnhem

Tel

0488-412714

RSIN nummer

8531.90.240

KvK nummer

Arnhem 58806024

Rekening nummer

NL 17 RBRB 0845 2512 28

Doelen van onze stichting

De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel:

  • Het bestrijden van kinderarmoede in Nederland.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen.
  • De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg ten goede komen aan de vermelde doelstelling van de stichting.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur van de stichting

Jaarverslagen/Jaarstukken

J. den Hartig

Penningmeester

J.H.A.M Worldberg​

Bestuurslid

Mevr. C. de Hommel​

Secretaris​

Maurice van der Ven

Bestuur / Voorzitter

Mirella Mulder​

Oprichtster / Directie

J.Worldberg

Persvoorlichter

Kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens
0
Op de 12 kinderen
0
Pakketten, per jaar, per kind
0