WELKOM BIJ DE STICHTING KINDEREN VAN DE VOEDSELBANK

Wist u…

  • Dat er kinderen zijn, die naar bed gaan met honger?
  • Dat er kinderen zijn, die altijd in oude kleren of afdankertjes van een ander moeten lopen?
  • Dat er kinderen zijn, die vanwege de armoede die hun jeugd domineert, geen toekomst perspectief meer hebben?
  • Dat er kinderen zijn die hun verjaardag in geen jaren hebben gevierd?
  • Dat er kinderen zijn, die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt?

Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen?

Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen die voort komen vanuit, kinderarmoede in Nederland.

1 op 12 kinderen leeft in armoede

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat komt neer op zo’n 300.000 kinderen onder de 21 jaar. Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben. Armoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede bepaald wordt door de omstandigheden waarin kinderen tegen wil en dank, in terecht zijn gekomen.

Een kijkje achter de schermen
Kinderen van de voedselbank promotiefilm

Een toekomst van armoede is een toekomst zonder dromen

Een toekomst van armoede beperkt zich tot het dagelijks overleven, wat een aanzienlijke tol eist op de mentale gezondheid van iedereen binnen het gezin, vooral de kinderen. Terwijl anderen zich een toekomst met tal van mogelijkheden voorstellen, zijn mensen in armoede steeds vaker gevangen in het moment en slechts bezig met de dag van vandaag.

 

“Als ik maar vandaag rondkom” leidt vaak tot een cyclus waarbij het ene gat wordt gedicht met het andere. Het vermogen om vooruit te kijken, te plannen, perspectief te zien en te groeien, of een strategie te volgen om uit deze situatie te komen, wordt bemoeilijkt door voortdurende tegenslagen. Dit geldt met name voor de kinderen in deze gezinnen, wier toekomst zwaar wordt beïnvloed door deze omstandigheden.

De constante psychische druk op kinderen door de schuldenproblematiek binnen het gezin, beperkt kinderen in hun verdere ontwikkeling. Altijd maar het idee hebben om onder te doen tegenover andere kinderen, bijna dagelijks worden gepest omdat je er net even iets anders qua kleding bij loopt, zijn frustraties die bijdragen aan een heel laag zelfbeeld van een kind. 

Op een gegeven moment durven ze niet meer te dromen, omdat ze geloven dat hun dromen toch niet voor hen zijn weggelegd.

Wereldwijd uniek concept!!

Een webshop waar kinderen in armoede gratis kunnen shoppen

Wat kunt u doen

Wat wij doen

Hulp aanvragen

Collectebus Actie

Zet je eigen digitale collectebus actie op en steun de stichting

We zijn geen derdewereldland, er sterven hier geen kinderen de hongerdood. Maar we hebben wel kinderen die naar bed gaan met honger in Nederland

Een toekomst die niet verder reikt dan het vullen van de gaten van vandaag, een leven vol zorgen over rond komen heeft na verloop van tijd een negatief effect op de psychische gesteldheid van mensen die het treft en met name de kinderen. De toekomst die we voor ons zien als we over voldoende keuzeopties beschikken, beperkt zich voor mensen in armoede steeds vaker tot alleen vandaag. 

‘Als ik vandaag maar kan rondkom,’ waarbij het denken zich regelmatig beperkt tot gedrag om het ene gat maar te vullen met het andere gat. Vooruitkijken, plannen, perspectief zien en ontwikkelen, een praktische strategie volgen om je situatie te doorbreken, is een weg die meestal omgeven is door tegenslagen waar mensen zich slechts moeilijk uit kunnen ontworstelen. Met name voor de kinderen binnen deze gezinnen, heeft dit een zwaar negatief effect op hun verdere toekomst.

De tegenstellingen in de samenleving kunnen erg groot en confronterend zijn. Veel kinderen van wie de ouders het zich kunnen permitteren, groeien, ongenuanceerd geformuleerd, op als een ‘achterbank kind’ met veel ontplooiings- en ontdekmogelijkheden. Hen wordt volop keuzes aangereikt, ze groeien meestal onbezorgd op en hun leven lijkt soms op een uitgestippeld pad naar een toekomst die ze optimistisch tegemoet kunnen zien, omdat ze hun talenten of vaardigheden kunnen ontwikkelen of ontdekken. Kinderen in armoede zijn in vele opzichten al jong bezig met vooral te overleven. Ze ervaren onbewust vrijwel dagelijks dat niets vanzelfsprekend is, omdat ze in materieel opzicht buiten de boot vallen van de subtiele gangbare en onbesproken norm.

Kinderen in armoede gaan soms opvallen of voelen zich anders. Hun dromen lopen al snel dood op het pad van de beperkte mogelijkheden. Naar een kinderfeestje gaan is na verloop van tijd niet meer vanzelfsprekend. Voetbalschoenen of een balletpakje zijn te duur, en dan hebben we het nog niet eens over de contributie. Je kunt jezelf nooit een feestje permitteren, dus je blijft maar weg of wordt niet meer uitgenodigd. Voor jou zijn er nooit nieuwe kleren, waarmee ook jij kunt pronken of waarmee je je onzekerheid, zoals ieder kind dat bij de groep wil horen, kunt maskeren.

Pedagogen stellen vast dat het voor ieder mens belangrijk is om te voelen en ervaren bij een groep te horen. Door armoede is dat voor kinderen steeds minder vanzelfsprekend. Ze kunnen geïsoleerd raken of in een groep terecht komen die in de marge functioneert met weinig positieve rolmodellen. Bijdragen aan kansrijk opgroeien betekent voor een kind dat het zich geen zorgen zou moeten hoeven te maken over hoe je er uitziet, wat voor kleren je draagt, of het speelgoed dat je wel of niet hebt. Maar die zorg is er voor deze kinderen vrijwel altijd omdat het veel ouders aan veerkracht ontbreekt om de situatie ten positieve te keren.

Onze maatschappij als abstract begrip is in vele opzichten hard en onverschillig. Door onder andere individualisering en vervreemding, zijn sociale netwerken waar we vroeger op terug konden vallen in het heden niet meer vanzelfsprekend. Toenemende stress, zelf een weg vinden in een samenleving met een overkill aan informatie en keuzemogelijkheden, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In beginsel heeft iedereen gelijke kansen, maar in de praktijk hebben de omgevingsfactoren en materiële positie waarin een kind opgroeit een grote invloed op de wijze waarop je leven zich ontwikkelt.

Als je, je materialistisch prettiger voelt d.m.v. de uitgegeven kleding van kinderen van de voedselbank, heeft dat vaak ook een positieve invloed op je gemoedstoestand. Als jij zelf ook een verjaardagsfeestje kunt geven voor je klasgenoten door middel van een verjaardagsbox (van KvdV), draagt dat eraan bij dat je ook het gevoel krijgt om onderdeel van de groep uit te maken. Als je alleen maar kunt vragen en nooit kunt geven, heeft dat invloed op je functioneren. Met deze heldere en praktische benadering probeerde de stichting vanaf de eerste dag in feite alles in het werk te stellen, dat kinderen van ouders die van de voedselbank gebruik maken, minder kans op stigmatisering lopen vanwege hun materiële beperkingen.

Als je als kind altijd maar afhankelijk bent van de kledingbank, de speelgoedbank, of de doorgegeven kleding van familieleden, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school. Met deze reden wordt sociaal gezien het kind buiten gesloten, omdat het er net even een tikje anders uitziet. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen en heeft het kind altijd het gevoel er niet bij te horen. Er is voor een kind niets zo erg dan maatschappelijk uitgesloten te worden door andere kinderen.

Door twee keer per jaar nieuwe kleding uit te geven, éénmaal voor de winterkleding, en éénmaal voor de zomerkleding, kan het kind ook eindelijk eens pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo’n enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van, want eindelijk voelt deze zich eens niet onder doen tegenover de andere kinderen.

Ambassadeur Fajah Lourens
over stichting Kinderen van de voedselbank

IBAN- NL17 RBRB 0845 2512 28

Doneren aan de stichting

Wilt u Kinderen van de voedselbank.nl steunen met een financiële bijdrage, dan kan dit en wordt zeer gewaardeerd uiteraard. Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen.

U kunt onze stichting sponsoren door een donatie naar ons over te maken met IDEAL, hierin kunt u zelf aangeven met wat voor bedrag u ons doel wilt sponsoren. Klik op “wijzig donatie bedrag” en geef hierin aan welk sponsorbedrag u wilt over maken. U kunt ook een donatie d.m.v. een overschrijving naar ons overmaken.

Klik op de doneerknop en volg de instructies die worden aangegeven voor een IDEAL donatie. Wijzig het te doneren bedrag in het bedrag dat u wilt doneren. Stuur ons na een donatie even een mailtje, wij vinden het altijd leuk iemand persoonlijk te kunnen bedanken.

Voor een bankoverschrijving kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken. 

NL17 RBRB 0845 2512 28

t.n.v. Kinderen van de voedselbank te Dodewaard

Kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens
0
Op de 12 kinderen
0
Pakketten, per jaar, per kind
0